Untitled Document FAQ

Wat betekent Halal / What does Halal Mean?

Halal betekent in de Islam ’toegestaan’, ’wettelijk’ of ’rein’. De term Halal geeft aan wat voor moslims is toegestaan. Het tegenovergestelde van Halal is Haram, dit betekent ’niet wettelijk’ en ’niet toegestaan’.

 

Halal in Islam means ‘permitted’, ‘legal’ or ‘clean’. The term Halal indicates what is permitted for Muslims. The opposite of Halal is Haram, which means ‘not legally’ and ‘not allowed’.

Gaat Halal alleen over vlees / Is Halal only about meat?

Nee, Halal gaat ook over andere zaken zoals: het nuttigen van alcohol of van producten die alcohol bevatten. En bijvoorbeeld over gokken, het heffen van rente en het hebben van tatoeages. Halal is een leefwijze!

 

No, Halal is also about other things, such as: the prohibition of consuming alcohol or products containing alcohol. Other examples are prohibition of gambling, charging interest, and having tattoos. Halal is a way of life!

Welke dieren zijn Halal / What animals are Halal?

Dieren die Halal zijn mogen geen vleeseter zijn. Dat zijn bijvoorbeeld: duiven, ganzen, gazellen, geiten, herten, hoenders, hoppen, kamelen, karbouwen, kippen, krabben, koeien, konijnen, kwartels, lammeren, pauwen, reigers, runderen, schapen, struisvogels en vissen.

 

Animals which are Halal cannot be carnivores. These are for example: pigeons, geese, gazelles, goats, deer, fowls, hoopoes, camels, buffaloes, hens, crabs, cows, rabbits, quail, lambs, peacocks, herons, cattle, sheep, ostriches and fish.

Zijn wilde dieren Halal / Are wild animals Halal?

Niet allemaal. Wilde zwijnen en roofdieren met hoektanden, klauwtanden en slagtanden zijn niet Halal. Alle overige wilde dieren zijn Halal mits deze van reine oorsprong zijn en niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

Not all of them. Wild boars and predators with canines, beaks for tearing flesh and fangs are not Halal. All other wild animals are Halal provided they are of immaculate origin and not harmful to health.

Is vis Halal / Is fish Halal?

In de Islam zijn alle vissen en zeedieren in principe Halal, behalve als de zeedieren schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Ook zijn er geen reglementen waar de moslims zich aan dienen te houden wat de bereiding van zeedieren betreft. Zoetwaterdieren en zelfgekweekte paling en vissen zijn daarentegen niet toegestaan, afhankelijk van de virulentie tegenover de mens. Ook dieren uit stilstaand water zijn niet toegestaan gezien de onzuivere toestand.

 

In Islam all the fish and marine animals are in principle Halal, except if the sea creatures are harmful to human health. Also, there are no regulations which Muslims have to follow when preparing marine animals. On the other hand, freshwater animals, farmed eels and fish are not allowed, depending on the virulence against human beings. Also animals from stationary water are not permitted in view of their impure habitat.

 Wat is Halal slachten / What is Halal slaughter?

Halal slachten (dhabiha) is een door de Islam voorgeschreven wijze van slachten van dieren die voor de consumptie bestemd zijn.

 

Halal slaughter (dhabiha) is an Islam-prescribed manner of slaughter of animals for consumption.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van Halal slachten / What are the main characteristics of Halal slaughter?

Als eerste dient de slachter een moslim te zijn die bekend is met de islamitische slachtprocedures. Bij het slachten van het dier moet de naam van “Allah” uitgesproken worden. Dit wordt gedaan door “Bismillah Allahu Akbar” (in de naam van Allah, de allergrootste) uit te spreken. Het dier dient met zijn kop richting Mekka gedraaid te zijn. De slachthandeling moet zodanig zijn uitgevoerd dat in één beweging de keel van het dier doorgesneden wordt. De luchtpijp, slokdarm en de twee halsslagaders dienen in één keer doorgesneden te worden.

 

First of all, the butcher has to be a Muslim familiar with the Islamic slaughter procedures. On the slaughter of the animal, the name of Allah must be pronounced. This is done by saying “Bismillah Allahu Akbar” (In the name of Allah, the Greatest.) The head of the animal must be turned towards Mecca. The slaughter itself must be carried out so that in a single motion the throat of the animal is cut. The trachea, oesophagus and the two carotids should be cut all at once.

Heeft Halal eten alleen betrekking op varkensvlees / Is Halal food only about pork?

Nee, vlees van andere dieren kan ook beschouwd worden als Halal of Haram.

 

No, also the meat of other animals can be considered Halal or Haram.

Hoe belangrijk is dierenwelzijn in de Islam / How important is animal welfare in Islam?

Dierenwelzijn is heel belangrijk in de Islam. Sterker nog, als het welzijn van het dier in het geding is, mag het niet worden verwerkt als Halal. Dieren uit een fokkerij zijn Halal, zolang ze niet zijn mishandeld.

 

Animal welfare is very important in Islam. Indeed, if the welfare of the animal is in question, it may not be processed as Halal. Animals that are bred are Halal, as long as they have not been mistreated.

Houdt Halal rekening met milieu en duurzaamheid / Does Halal take into account the environment and sustainability?

In de Islam leeft de gedachte dat het milieu voor de mensen bestaat en dat mensen daarvan afhankelijk zijn. Door dit te beseffen dienen mensen duurzaam en respectvol om te gaan met de natuur en het milieu en het schoon en gezond te houden. Op deze manier zorgt men niet alleen voor het milieu maar ook voor zichzelf en de levens van anderen nu en in de toekomst. Een onderdeel van de Halal gedachte over het milieu is verspilling van eten. Dat is dus Haram.

 

In Islam, it is believed that people depend on the natural environment and that it exists for the good of mankind. By being aware of this, people need to deal with nature respectfully and sustainably to keep it clean and healthy. In this way, one not only cares for the environment but also for himself and for the lives of others now and in the future. Halal environmental ideas include prohibiting the waste of food. This is therefore Haram.

Wat houdt een Halalcertificering in / What does a Halal certification involve?

Halalcertificering houdt in: toezicht houden op de productie van verbruiksgoederen, door een gekwalificeerde, onafhankelijke derde partij, waaruit blijkt dat goederen geproduceerd zijn conform de Halalnormen.

 

Halal certification involves: monitoring the production of consumer goods by a qualified, independent third party thus confirming that goods are produced in accordance with the Halal standard.

Wanneer spreek je van een officiële Halalcertificering / When does one speak of an official Halal certification?

Indien de invoering, controle en implementatie van alle Halalprocedures, reglementen en normen succesvol verloopt, verleent de toezichthoudende, onafhankelijke derde partij vervolgens een Halal certificaat aan de producent.

 

When the introduction, monitoring and implementation of all Halal procedures, regulations and standards is successful, the supervisory, independent third party will award a Halal certificate to the producer.

Waarom is een Halalcertificering nodig / Why is Halal certification needed?

Halalcertificering is nodig voor de productie van voedsel en verbruiksgoederen, die aanvaardbaar moeten zijn voor de Halalconsument. Dat zijn 1,4 miljard moslims wereldwijd en de vele miljoenen anderen die er ook voor kiezen om Halal producten te consumeren vanwege de duidelijke gezondheidsvoordelen. Deze producten worden geassocieerd met de netheid en zuiverheid van de voedselbereiding en –productie, alsmede met het mededogen waarmee dieren worden geslacht, indien dat gedaan wordt conform Halalnormen.

 

Halal certification is necessary for the production of food and consumer goods, for them to be acceptable to the Halal consumer. These consumers consist of 1.4 billion Muslims around the world and many millions of others who also choose to consume Halal products because of the clear health advantages. These products are associated with the cleanliness and purity of the food preparation and production, as well as with the compassion with which animals are slaughtered, if it’s done in accordance with Halal standards.

Hoe groot is de markt voor Halalgecertificeerde producten / How large is the market for Halal certified products?

De Halalindustrie is een van de snelst groeiende industrieën in de wereld met een wereldmarktwaarde van meer dan € 500 miljard en een groei van 10 tot 20 procent per jaar. Ook Europa wordt met een marktwaarde van € 15 miljard als een steeds belangrijker speler gezien op de Halalmarkt. De Europese Halalconsumenten besteden gezamenlijk circa € 90 miljard aan Halal producten.

 

The Halal industry is one of the fastest growing industries in the world with a global market value of more than € 500 billion and a growth of 10 to 20 per cent per year. Also Europe, with a market value of € 15 billion, is seen as an increasingly important player on the Halal market. The European Halal consumers together spend around € 90 billion on Halal products.

Wat is gelatine en is het Halal / What is gelatine and is it Halal?

Gelatine is een bindmiddel/eiwitproduct dat meestal uit huiden en botten van varkens, runderen en vissen wordt verkregen. De meest voorkomende bron is varkenshuid. Gelatine wordt vaak gebruikt bij de bereiding van gebak, ijs, yoghurt, gelei en andere voedingsmiddelen.

 

Gelatine kan alleen als Halal beschouwd worden als het verkregen is van een Halal dier, dat ook geslacht is volgens de islamitische wet. Gelatine gemaakt van vis is ook Halal.

 

Gelatine is a binding agent / protein product that is usually obtained from skin and bones of pigs, cattle and fish. The most common source is pigskin. Gelatine is often used in the preparation of pastry, ice cream, yogurt, jellies and other food.

 

Gelatine can only be regarded as Halal if it is obtained from a Halal animal that is slaughtered under Islamic law. Gelatine made from fish is also Halal.

Wat zijn E-nummers en zijn alle E-nummers Halal / What are E-numbers and are all E-numbers Halal?

E-nummers zijn hulpstoffen die binnen de Europese Unie van een identieke codering zijn voorzien. Als additieven onderzocht zijn op hun onschadelijkheid en in alle EU landen zijn toegelaten krijgen deze hulpstoffen een E-nummer. Dit nummer bestaat steeds uit de hoofdletter E, gevolgd door een getal van drie cijfers. In de etiketteringsregels is bepaald dat additieven met hun groepsnaam en daarnaast hun nummer of individuele naam op het etiket moeten worden vermeld.

 

Niet alle E-nummers passen binnen Halal voeding. Steeds meer E-nummers worden synthetisch bereid, andere komen uit natuurlijke bronnen. Soms vormen natuurlijke bronnen, zoals slachtafval, de grondstof. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn met de nummers E470 - E495, die allemaal vetten als basis hebben. Voor die stoffen kunnen dierlijke (afval)vetten zijn gebruikt. Bij E904 (schellak, een glansmiddel verkregen door het opkoken van schildluizen) is de herkomst onmiskenbaar. Andere E-nummers zijn zuiver plantaardig, zoals E440 (pectine) en de verdikkingsmiddelen E400-E407A, die uit algen worden gewonnen.

 

E-numbers are given to auxiliary materials which, within the European Union, are provided with a unique identification. If additives are examined for their safety and are admitted in all EU countries these auxiliary materials receive an E-number. This number is always formed by the capital letter E, followed by three digits. In the labelling rules it is determined that additives must be displayed on the label, with their group name in addition to their number or individual name.

Is kaas Halal / Is cheese Halal?

Om kaas te maken zijn enzymen als ingrediënt nodig. Drie enzymen die worden gebruikt om kaas te maken, zijn pepsine, lipase en stremsel. Deze enzymen kunnen dierlijk, plantaardig of microbieel zijn. Dierlijke enzymen zijn afkomstig van varkens en runderen. Pepsine is alleen afkomstig van varkens en is dus Haram. Lipase is afkomstig van varkens of runderen en kan dus Haram zijn. Lipase afkomstig van runderen die geslacht zijn volgens de islamitische voorschriften of lipase geproduceerd door micro-organismen is Halal. Microbiële enzymen zijn niet afkomstig van vlees en zijn dus Halal. Kaasproducten die met microbiële / bacteriële culturen zijn gemaakt zijn Halal. De meeste kaasproducten vermelden op hun productinformatie niet de afkomst van het enzym.

 

To make cheese, enzymes are a necessary ingredient. Three enzymes which are used for cheese are pepsin, lipase and rennet. These enzymes can be animal, vegetable or microbial. Animal enzymes are derived from pigs and cattle. Pepsin is only from pigs and is therefore Haram. Lipase is derived from pigs or cattle and can therefore be Haram. Lipase derived from cattle which have been slaughtered in accordance with the Islamic rules or lipase produced by micro-organisms is Halal. Microbial enzymes are not derived from meat and thus are Halal. Cheese products that have been made with microbial/bacterial cultures are Halal. Most cheese products do not state the origin of the enzyme on their product information.

Wat is stremsel en is stremsel Halal / What is rennet and is rennet Halal?

Stremsel is een oplossing die spijsverteringsenzymen bevat, afkomstig uit de lebmaag van kalveren. Het is een bijproduct van de kalverslachterij.

 

Als het kalf is geslacht volgens de islamitische voorschriften, is het stremsel Halal.

 

Rennet is a solution which contains digestion enzymes, obtained from the abomasum of calves. It is a by-product of the calf’s slaughter.If the calf is slaughtered according to Islamic rules, the rennet is Halal.

 

 Is appelsap Halal / Is apple juice Halal?

Appelsap wordt grotendeels gemaakt van appels. Tijdens de verwerking veroorzaken colloïdale materialen en grove zwevende stoffen de troebelheid van het sap. Om appelsap helder te maken moet het sap een verhelderingsproces ondergaan. In dit proces van verheldering wordt varkens- of rundgelatine gebruikt. Als varkensgelatine gebruikt wordt dan is het sap Haram. In het geval van rundgelatine moet het dier waarvan de gelatine afkomstig is, op islamitische wijze geslacht zijn. Dan is het sap Halal.

 

Apple juice is mainly made of apples. During the processing colloidal materials and floating substances cause turbidity of the juice. To make apple juice clear the juice must undergo a process of clarification. In this process pig or cattle gelatine is used. If pig gelatine is used, than the juice is Haram. In the case of cattle gelatine, the animal from which the gelatine is derived must be slaughtered in the Islamic way. In this case the juice is Halal.

Wat zijn mono- en diglyceriden en is het Halal / What are mono- and diglycerides and is it Halal?

Mono- en diglyceriden zijn vetsoorten die worden gebruikt om de scheiding van water en olie te voorkomen. Ze zijn te vinden in een breed scala van producten, waaronder gebak, pindakaas, margarine, en bakvetten.

 

Mono-en diglyceriden kunnen afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige bronnen. Als ze komen uit plantaardige bronnen, zijn ze Halal. Wanneer ze komen uit dierlijke bronnen, kunnen ze Haram zijn. Als de mono- en diglyceriden afkomstig zijn van een dier dat is geslacht volgens de islamitische wet (zabihah) en de voorbereiding heeft doorgemaakt die de Halal reglementen vereisen, dan zijn ze Halal.

 

Mono-and diglycerides are types of fat used to prevent the separation of water and oil. They are to be found in a wide range of products, including pastry, peanut butter, margarine and cooking fat.

 

Mono-and diglycerides may come from animal or vegetable sources. If they come from vegetable sources, they are Halal. When they come from animal sources, they can be Haram. If the mono-and diglycerides come from an animal slaughtered under Islamic law (zabihah) and have undergone the preparation demanded by the Halal regulations, they are Halal.

 

Wat is dierlijk (bak)vet en is het Halal / What is animal (cooking) fat and is it Halal?

Bakvet is een soort vet dat vast en stevig is bij kamertemperatuur. Het wordt vooral gebruikt voor het maken van gebakproducten.

 

Dierlijk bakvet moet vermeden worden. Puur plantaardig bakvet is wel Halal.

 

Cooking fat is a kind of fat that is solid and firm at room temperature. It is primarily used for the making of pastry products.

 

Animal cooking fat should be avoided. Pure vegetable cooking fat is Halal.

 

Wat is weipoeder en is het Halal / What is whey powder and is it Halal?

Wei of melkwei is de vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk na toevoeging van stremsel. De vaste bestanddelen, de wrongel, blijven over nadat de wei is afgetapt. De vloeistof heeft een geelgroene kleur en smaakt licht zuur.

 

Het enzym dat het meest gebruikt wordt om kaas te maken is stremsel, dat voortkomt uit de maag van kalveren. Het stremsel is Halal als het kalf geslacht is volgens de islamitische voorschriften. Wei bereid met microbiële enzymen is Halal. Wei wordt verwerkt in voedsel, zoals crackers, maar wordt ook gebruikt als grondstof voor frisdrank, bijvoorbeeld in Rivella en Taksi.

 

Waarom zijn pure en kunstmatige vanille Haram / Why are pure and artificial vanilla Haram?

Vanille is een plantaardig product, maar is gewonnen uit de vanilleboon met behulp van alcohol. Vanille is beschikbaar in poeder of vloeibare vorm. Bij het gebruik van vloeibare vanille hebben studies aangetoond dat de alcohol niet volledig verdampt tijdens het bakken. In poedervorm worden de bonen gemalen en zonder toevoeging van alcohol bereid, of ze worden geplet en opgelost in alcohol en vervolgens gezuiverd. Tijdens de zuivering verdwijnt de alcohol echter. Poedervanille is dus Halal.

 

Vanilla is a vegetable product, but is extracted from the vanilla bean with the help of alcohol. Vanilla is available in powder or liquid form. In the use of liquid vanilla, studies have shown that the alcohol does not completely evaporate during cooking. In powder form, the beans are grounded and prepared without the addition of alcohol, or they are crushed and dissolved in alcohol and then purified. During the purification the alcohol disappears. Powder vanilla thus is Halal.

Wat is lecithine en is het een zorg voor Halal voedsel / What is lecithin and is it a concern for Halal food?

Lecithine wordt gebruikt om te voorkomen dat olie en water van elkaar scheiden. Het is afkomstig van planten, zoals sojabonen, alsook eigeel en andere dierlijke bronnen. Als lecithine is gemaakt van planten, eigeel of Halal geslachte dieren, dan is het Halal. De meeste lecithine wordt gemaakt van sojabonen, maar een enkele keer uit dierlijke bronnen. Tenzij het ingrediëntenlabel specifiek aangeeft "soja lecithine" of "plantaardige lecithine", kan het zo zijn dat lecithine Haram is.

 

Lecithin is used to prevent the oil and water from separating. It is derived from plants, such as soya beans, as well as egg yolk and other animal sources. If lecithin is made from plants, egg yolk or Halal slaughtered animals, it is Halal. Most lecithin is made from soya beans, but sometimes from animal sources. Unless the ingredient label specifically states ‘soya lecithin’ or ‘vegetable lecithin’, the lecithin may be Haram.

Zijn koosjer producten Halal / Are kosher products Halal?

Er zijn veel overeenkomsten tussen koosjer en Halal. Veel koosjer producten zijn ook Halal. Maar toch zijn er enkele verschillen.

Hieronder vindt u de belangrijkste:

- De Islam verbiedt alle bedwelmende middelen, zoals alcoholhoudende dranken, terwijl het Jodendom alcohol en wijn (koosjer wijn) toestaat. Vandaar dat koosjer voedingsmiddelen alcohol kunnen bevatten. Als dat zo is, dan zijn ze Haram.

- Gelatine wordt door veel joden als koosjer beschouwd, ongeacht de bron van herkomst. Voor moslims is gelatine uit varkens Haram. Zelfs gelatine die wordt bereid uit koeien die niet op Halal wijze zijn geslacht, is Haram.

- Het Jodendom vereist niet dat joden de naam van God uitspreken tijdens het slachten, terwijl moslims dat bij elk dier dat geslacht wordt dienen te doen.

- De combinatie van zuivelproducten en vleesproducten is niet toegestaan bij koosjer.

- Bij koosjer zijn alle vissen toegestaan, behalve de vissen die geen vinnen en schubben hebben (bijv. meerval, paling, roggen, haaien en zwaardvissen). Schelpdieren (bijv. oester en mossel), schaaldieren ( bijv. krab en kreeft) en weekdieren (schelpen) zijn niet toegestaan. Bij moslims zijn in principe alle vissen toegestaan.

 

There are many similarities between kosher and Halal. Many kosher products are also Halal. There are some differences though.

Below are the most important:

- Islam prohibits all intoxicating matter, such as alcoholic beverages, while Judaism allows alcohol and kosher wine. That is why kosher food may contain alcohol. If so, it is Haram.

- Gelatine is regarded kosher by many Jews, irrespective of the source of origin. For Muslims gelatine from pigs is Haram. Even gelatine produced from cows which have not been slaughtered the Halal way, is Haram

- Judaism does not require Jews to express the name of God during slaughter, while Muslims are required to do so with every animal that is slaughtered.

- The combination of milk products and meat products is not allowed in kosher food.

- In kosher food, all fish are permitted, except those without fins and scales (e.g. catfish, eel, rays, sharks and swordfish). Shellfish (e.g. oyster and mussel), crustaceans (e.g. crab and lobster) and molluscs (shells) are not permitted. For Muslims, in principle, all fish are permitted.

Wat is het verschil tussen Halal en biologisch / What is the difference between Halal and biological?

Het enige verschil tussen Halal en biologisch is het religieuze aspect. In principe moet het voedsel bij Halal van grond tot mond Halal zijn en dat houdt in dat zelfs rekening moet worden gehouden met de dierenvoeding.

 

The only difference between biological food and Halal is the religious aspect. In principle, the Halal food needs to be Halal from land to mouth and that means that even animal food needs to be taken into account.